Organizácie

SKEF – Slovenská esperantská federácia

Logo SKEF

Cieľom federácie je rozširovať a prakticky používať jazyk Esperanto, propagovať a používať ho v komunikácii, združovať ľudí s cieľom odstraňovať jazykovú diskrimináciu a propagovať Slovensko v zahraničí. Za týmto účelom federácia organizuje podujatia podporujúce používanie Esperanta a vzdelávanie v tomto jazyku.

Vedenie federácie:

  • Predseda: Peter BALÁŽ
  • Podpredseda: Michal Matúšov
  • Hospodárka: Magdaléna Feifičová
  • Člen predsedníctva: Pavol PETRÍK
Estraro de SKEF 2023
Estraro de SKEF en 2023

Kontaktná adresa: Peter Baláž, Víťazná 840/67A, SK-958 04 Partizánske, Slovensko

Elektronická pošta (e-mail): skef.esperanto(zavináč)gmail.com

Federácia združuje regionálne organizácie a kluby.

Jej členmi sú:

Najvyšší orgán federácie je kongres; riadiacimi orgánmi sú kongres, rada, predstavenstvo, predseda.

Viac informácií je na oficiálnej stránke skef.esperanto.sk.

SKEJ – Slovenská esperantská mládež

Logo SKEJ

Slovenská esperantská mládež je občianske združenie mladých a pre mladých. Vzniklo 13. augusta 2003.

Cieľom tohto združenia je:

  • podpora medzinárodného jazyka esperanto ako prostriedku medzinárodnej komunikácie
  • informovanie mladých ľudí na Slovensku o esperante
  • iniciovanie a podpora projektov medzinárodnej spolupráce mladých ľudí s využitím jazyka esperanto
  • organizovanie vzdelávacích a kultúrnych aktivít v esperante alebo zameraných na esperanto
  • spolupráca s organizáciami, ktorých ciele sú zlučiteľné s cieľmi SKEJ

SKEJ je od júla 2004 krajinskou sekciou TEJO na Slovensku.

Kontakty a ďalšie informácie o klube nájdete na webovej stránke skej.esperanto.sk.