História esperanta

Z histórie esperanta

(Materiál vybraný z knihy „Historio kaj literaturo de Esperanto“. Autor: J. Vondroušek.)

 1. Už v 17. storočí sa začali zaoberať otázkou spoločného jazyka filozofovia ako R. Descartes, W. Leibnitz a J. A. Komenský (Via lucis, Panglottia).
 2. Autorom esperanta a jeho prvým spisovateľom je dr. Lazar Ľudovít Zamenhof, Poliak, očný lekár (15.12.1859-Bialystok až 14.4.1917-Varšava). Dr. Zamenhof bol povolaním lekár, ale lingvista vzdelaním a cítením, vedel 12 jazykov a pôvodne sa mienil venovať filológii. Za hlavnú príčinu nedôvery a nepriateľstva medzi národmi považoval jazykové bariéry a tomu chcel odpomôcť utvorením neutrálneho jazyka, ľahkého, presného a logického, ktorý by nikoho nepovyšoval ani neponižoval a bol by druhým jazykom pre každého.
 3. V roku 1887 vyšla prvá jeho učebnica esperanta v ruštine pod pseudonymom Dro Esperanto („dúfajúci“), ktorý dal neskôr názov jazyku. Bola to 40 stránková brožúra a obsahovala predhovor, 16 gramatických pravidiel, cvičebnicu a univerzálny slovník s 917 kmeňmi a niekoľko básní. Táto prvá učebnica sa často volá „Unua libro“ („Prvá kniha“).
 4. Ďalšou dôležitou knihou je Fundamento de Esperanto (Základ Esperanta). Obsahuje tri časti: gramatiku, cvičebnicu a univerzálny slovník. Toto dielo je záväzné ako pre autora tak pre všetkých esperantistov, umožňuje prirodzený a bezpečný vývoj jazyka, ďalšie obohacovanie, zdokonaľovanie bez ľubovoľných zásahov a zmien a chráni jazyk pred rozpadnutím na dialekty.
 5. Esperanto je novorománsky jazyk, 87% jeho slov je spoločných románskym jazykom, 13% jazykom germánskym, slovosled je voľný a blízky jazykom slovanským.
 6. V roku 1905 sa konal prvý esperantský zjazd v malom francúzskom mestečku Boulogne sur Mer. Zúčastnilo sa ho vyše 700 esperantistov z 33 krajín a aj Zamenhof. Zjazd mal neobyčajný úspech a boli vyriešené dôležité problémy, ako: deklarácia o esperante, bol založený Jazykový výbor a Organizačný výbor.
 7. Bulonská deklarácia určuje ciele esperantizmu v piatich bodoch:
  • Esperantizmus je snaha rozšíriť po celom svete používanie neutrálneho jazyka, ktorý by slúžil dorozumievaniu ľudí rôznych jazykov.
  • Medzinárodným jazykom môže byť len umelý jazyk; dokonale životaschopným sa ukázal vo všetkých smeroch jediný jazyk esperanto.
  • Autor jazyka sa výslovne vzdal akýchkoľvek osobných práv ohľadom jazyka a odovzdal ho celému svetu.
  • Jediný základ, záväzný navždy a pre všetkých esperantistov je Fundamento de Esperanto.
  • Esperantistom je každý človek, ktorý vie a používa jazyk esperanto, úplne ľahostajné na aký cieľ.
 8. Úspešný výsledok zjazdu položil základy rozsiahlemu rozkvetu hnutia. Nasledovali ďalšie zjazdy. V roku 1906 v Ženeve, v r.1907 v Kembridži, v r. 1908 v Drážďanoch a 10. v Paríži, ktorý sa nekonal, pretože vypukla vojna. Na tento zjazd sa prihlásilo takmer 4000 ľudí.
 9. Najväčším esperantským medzinárodným združením je Svetový esperantský zväz (UEA) so sídlom v Rotterdame. Bol založený v r. 1908 Hektorom Hodlerom. Toto ústredie riadi celosvetové hnutie, usporadúva svetové zjazdy, odborné konferencie, vydáva literatúru… Má oficiálne vzťahy s OSN a UNESCO.
 10. V súčasnej dobe prispieva k šíreniu esperanta najmä rozvoj internetu, ktorý poskytol jeho užívateľom možnosť priameho kontaktu a komunikácie s ľuďmi z celého sveta. A tu sa práve esperanto ukazuje najlepším (najlogickejším i najjednoduchším) riešením jazykových problémov, ktoré sa pri medzinárodnej komunikácii zákonite objavujú.

Esperantsko a symboly

Esperantsko nemá štátne hranice, hlavné mesto ani vládu. Je, tak ako esperanto, krajinou pre kohokoľvek z ktoréhokoľvek kúta sveta. Esperantsko je všade tam, kde sa používa esperanto. Nájsť ho môžete napríklad na tejto mape.

Tým pravým Esperantskom sú každoročné veľké medzinárodné esperanstké stretnutia, esperantistami nazývané kongresy (Universala kongreso, Internacia junulara kongreso…). Názov kongres sa „dedí“ po prvom kongrese, ktorý sa konal v roku 1905. Dnes sú však tieto podujatia skôr festivalmi, kde majú svoj priestor výlety, kultúrny program, koncerty, populárno náučné prednášky, diskotéky aj klebetenie s priateľmi pri pive. Obyčajne sa na veľkých esperantských podjatiach stretávajú esperantisti z desiatok krajín zo všetkých kútov sveta.

Veľa esperantistov si esperanto užíva cez internet. Môžu si stiahnuť esperantské knihy v elektronickej forme, pozrieť vtipné videá,objednať esperantské hudobné CD-čka, vyhľadať informácie v internetovej encyklopédii alebo písať blogy.

Esperantsko môžete navštíviť prostredníctvom esperantských klubov, podujatí na Slovensku, alebo v celom svete a samozrejme aj cez internet.

Esperantsko má tiež vlastné symboly: hymnu a zástavu. Ako štátny znak je možné použiť päťcípu zelenú hviezdu, alebo novší oválny symbol (pozri obrázky nižšie).

jubilejný symbol esperantská vlajka zelená hviezda

Prečítajte si tiež V krajine Esperantsko si ľudia nevykajú


Esperantská hymna

La Espero

En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voko
Per flugiloj de facila vento nun de loko flugu ĝi al loko
Ne al glavo sangon soifanta ĝi la homan tiras familion
Al la mond‘ eterne militanta ĝi promesas sanktan harmonion
Sub la sankta signo de l’espero kolektiĝas pacaj batalantoj
Kaj rapide kreskas la afero per laboro de la esperantoj
Forte staras muroj de mil jaroj inter la popoloj dividitaj
Sed dissaltos la obstinaj baroj per la sankta amo disbatitaj
Sur neŭtrala lingva fundamento komprenante unu la alian
La popoloj faros en konsento unu grandan rondon familian
Nia diligenta kolegaro en laboro paca ne laciĝos
Ĝis la bela sonĝo de l’homaro por eterna ben‘ efektiviĝos

Nádej

Na svet prišiel nový cit, svetom prechádza silné volanie
Na krídlach ľahkého vetra nech lieta z miesta na miesto
K meču smädnému po krvi neťahá ľudskú rodinu
Svetu večne bojujúcemu sľubuje svätú harmóniu
Pod svätým znamením nádeje sa zhromažďujú bojovníci mieru
A dielo rýchlo rastie vďaka práci dúfajúcich
Mocne stáli múry tisíc rokov medzi rozdelenými ľuďmi
Ale rozskočia sa tvrdohlavé prekážky rozbité svätou láskou
Na základe neutrálneho jazyka rozumejúc jeden druhému
Ľudia urobia v zhode jeden veľký rodinný kruh
Náš usilovný zbor sa v mierovej práci neunaví
Až po pekný sen ľudstva pre večné dobro sa bude usilovať

Odkaz: La Espero(MP3) spieva Akordo